Logo ZŠ Dubí 2
Novinky ze ZŠ Dubí 2

Novinky

Fotogalerie ze školních akcí

Fotogalerie

Bakaláři - elektronický školní informační systém

Bakaláři

Novinky

29.08.2021

Provoz školy od 1.9. 2021 a screeningové testování ZÁŘÍ 2021


Vážení rodiče,

vítám Vás v novém školním roce. Sděluji Vám, že škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty. Nejsou stanovena žádná závažná plošná omezení počtu žáků ve třídách a odděleních ŠD. Škola zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do budovy v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Preventivní screeningové testování proběhne 3 x po sobě neinvazivními antigenními testy pro samoodběr v termínech:

1.         ročník:         2. září, 6. září a 9. září

2. – 9. ročník:         1. září, 6. září a 9. září

Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tj. pokud bude
ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů na 100 000 provedených testů v součtu dvou prvních testů. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí
1 x týdně.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínku pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, (tzn. použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení). Tento žák musí sedět v lavici při konzumaci pokrmů včetně nápojů, kdy nepoužívá ochranný prostředek.

V případě pozitivního výsledku testu nezletilého žáka – škola kontaktuje zákonného zástupce
o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy. Žák je do doby odchodu umístěn do izolace
od ostatních přítomných. Zákonný zástupce je v této chvíli povinen telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT – PCR elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Žák s pozitivním výsledkem AG testu se může vrátit k prezenční výuce buď  po předložení negativního konfirmačního testu RT – PCR nebo po skončení povinné izolace.

Pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.

Věřím, že společně všechno zvládneme, držme si palce.     

Mgr. Soňa Kosová, ředitelka školy