ZŠ Dubí 2
Školní novinky

Novinky

více

Fotogalerie

Fotogalerie

více

Žákovská knížka

Bakaláři

více

Novinky

Ozdravný pobyt – aktuální informace

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že jsme od Agentury PAC dostali nabídku na termín ozdravného pobytu, který by se mohl konat o týden později, než byl termín plánovaný. Rozhodli jsme se novou nabídku přijmout, protože v termínu předcházejícím se v areálu Poslova mlýna budou ozdravovat další tři školy z různých koutů republiky a též cizí rekreanti mimo agenturu.

Více

Pro budoucí prvňáčky

Aktuální informace k zápisu do 1. tříd na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává Opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní ro 2020/2021.

Zápis do 1. tříd proběhne bez přítomnosti dětí ve škole. Zákonný zástupce dítěte zapíše dítě k povinnému základnímu vzdělávání prostřednictvím formulářů, které jsou  dostupné na stránkách www.zsdubi2.cz, v sekci RODIČE – Dokumenty ke stažení,  pod názvem : 1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (musí být podepsána oběma rodiči!!!!!), 2. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku (Zápisový list), v případě potřeby si vytiskněte : Žádost o odklad (!!!přineste sebou Zprávu o šetření žáka ze školského poradenského zařízení) a pro vaši potřebu: Pomůcky pro prvňáčky.

Většina z vás máte formuláře u sebe, ale pokud ne, a  potřebujete je, budou dostupné v papírové podobě v době od 30.3. do 1. 4. ve vestibulu škol 1. stupně – Dlouhá 167/27 nebo 2. stupně – Tovární 110/86 v době od 8.00 do 12 hodin.

Zákonný zástupce svým podpisem na žádosti potvrzuje, že veškeré údaje uvedené na formulářích jsou pravdivé a že si je vědom všech důsledků v případě uvedení nepravdivých informací. Pokud zastupuje vaše dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění k zastupování dítěte.

Pokud si nejste jisti, který formulář je pro vás ten správný, popřípadě máte jakýkoliv dotaz k vyplnění a případným přílohám (zprávy a doporučení ze školských poradenských zařízení či jiné dotazy), můžete využít konzultace na telefonním čísle 417 571 177 nebo pošlete svůj dotaz na e-mail: reditelka@zsdubi2.cz

Prosím sledujte na našem webu další informace o doručení a předání formulářů do naší školy .

Děkuji za pochopení,
Mgr. Soňa Kosová

 

 Přípravný kroužek předškoláčků v ZŠ Dubí 2

Srdečně zveme všechny holčičky a kluky, kteří se rozhodli, že půjdou k zápisu do naší první třídy, aby začali v naší škole (Dlouhá ulice 167/27 v Dubí 2 Bystřici - Běhánkách) navštěvovat kroužek Předškoláček.Scházíme se každé úterý v době od 15.00 do 16.00 hodin. Zpíváme, kreslíme, povídáme si a připravujeme se na školní práci. Moc se na všechny nové děti těšíme, přijďte hned v úterý.

Mgr. Soňa Kosová, ředitelka školy s kolektivem

 

 

Vážení rodiče, milé děti.

Jsme moc rádi, že jste se zapsali na naši školu a my jsme se s vámi mohli seznámit. Byli jste všichni příjemní a šikovní. Přejeme  vám krásné dny a těšíme se na vás ve školním roce.

kolektiv Základní školy v Dubí 2

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd pro školní rok 2020 - 2021

 

Datum zápisu: pátek   3. 4. 2020 od 14:00 hod. do 18:00 hod.
  sobota 4. 4. 2020  od   9:00 hod. do 12:00 hod.


Ředitel školy stanovuje, dle §165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., „školský zákon“, v platném znění, počet žáků přijímaných do 1. tříd na max. 40.
 
Děti budou přijímány dle následujících kritérií:

 1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy.
 2. Děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad školní docházky.
 3. U ostatních dětí (např. děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy) se bude pořadí stanovovat následovně:
  • přednost má to dítě, jehož sourozenec se ve škole vzdělává, pak bude pořadí určeno losem


K zápisu potřebujete:

 • žádost zákonného zástupce Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání – zápisový list, (možno vyzvednout v kanceláři školy či stáhnout na našich webových stránkách),
 • občanský průkaz (zákonný zástupce),
 • rodný list dítěte.

 
Povinnost dostavit se k zápisu:

 • povinnost přijít k zápisu do 1. tříd mají děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2020 včetně,
 • dětí starší, které měly v přecházejícím školním roce odklad školní docházky – u těchto dětí je potřeba doložit (předložit) potvrzení o odkladu školní docházky,
 • děti, které dovrší 6 let věku po 31. 8. 2020 mohou být přijaty na žádost zákonného zástupce, následně je pak potřeba k žádosti o přijetí doložit vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
 • k zápisu je nutné se dostavit, i když zákonný zástupce bude požadovat odklad školní docházky.

 
Odklad školní docházky:
K odkladu školní docházky je nutno dodat:

 • žádost zákonného zástupce o odklad školní docházky,
 • doporučení pedagogicko-psychologické poradny a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa,
 • dokumenty je nutno doručit ředitelství školy nejpozději do 30.4. 2020.


Rozhodnutí o přijetí žáka ke školní docházce:

 • seznam dětí, které byly do školy (ke školní docházce) přijaty, škola uveřejní dle §183 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., „školský zákon“, v platném znění, po zpracování Žádostí o přijetí žáka k základnímu vzdělání na webových stránkách školy (www.zsdubi2.cz) a na veřejně přístupném místě (seznam bude na venkovní nástěnce na budově 1. stupně v Dlouhé ul. Č.167 a na úřední desce v budově 2. stupně v Tovární ul. č. 110).

 

Dubí 2 dne 1.2. 2020

Mgr. Soňa Kosová, ředitelka školy