Logo ZŠ Dubí 2
Novinky ze ZŠ Dubí 2

Novinky

Fotogalerie ze školních akcí

Fotogalerie

Bakaláři - elektronický školní informační systém

Bakaláři

Novinky

Zadání domácí práce pro 1. stupeň 10. 5. - 14. 5. 2021

6.květen, 2021

Vážení rodiče,

níže Vám předkládáme domácí práci pro děti, které jsou v týdnu od 10. 5. do 14. 5. na distanční výuce - 2. A, 3. A a 5. A. Domácí práci prosím vypracujte do pátku 14. 5. a odevzdejte ve škole od 8 do 12 hodin, nebo dle pokynů jednotlivých vyučujících.

Ostatní děti (1. A, 1. B a 4. A) jsou ve škole na prezenční výuce, nevypracovávají domácí práci.

Děkujeme a přejeme hodně zdraví.
Pedagogičtí zaměstnanci 1. stupně ZŠ Dubí 2

Nástup žáků 2. stupně

4.květen, 2021

Dobrý den, sděluji Vám, že od 10. května (pondělí) začnou chodit v rotačním režimu do školy žáci 2. stupně . Nejprve nastoupí 6. + 8. třída (10.5. – 14.5.), v dalším týdnu pak 7. + 9. třída (17.5. – 21.5.). Pokud se podle informací MŠMT nic nezmění, budeme pokračovat v tomto režimu týdenního střídání celých tříd. Všichni žáci budou v pondělí a čtvrtek testováni antigenními testy.

Seznam přijatých žáků do prvního ročníku

2.květen, 2021

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Dubí 2, Tovární 110, okres Teplice, příspěvková organizace, se sídlem Tovární 110, 417 02 Dubí 2, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Soňou Kosovou,  jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souvislosti se zákonem č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Dubí 2, příspěvkové organizaci, od školního roku 2021/2022 u dětí s těmito evidenčními čísly:

O nás

Naše Základní škola Dubí 2 má tři budovy - 1. stupeň v Dlouhé ulici, kde se učí žáci od první do páté třídy,  2. stupeň v Tovární ulici, kde se učí žáci od šesté do deváté třídy a vlastní jídelnu s tělocvičnou také v Tovární ulici. Jsme menší škola s kapacitou 260 žáků, která je umístěna na okraji města Dubí, což zpříjemňuje našim žákům prostředí školy a poskytuje velké možnosti k vycházkám a sportu. Máme dvě vlastní zahrady a sportoviště, které využíváme zejména k výuce tělesné výchovy a pěstitelských prací, ale také pro ostatní předměty.  

Na prvním stupni se děti vzdělávají ve specializované učebně výpočetní techniky, ve vybavené a prostorné kuchyňce, která slouží i žákům druhého stupně k výuce předmětu člověk a svět práce - vaření, a v technicky plně vybavených kmenových učebnách, v nichž jsou k výuce využívány dataprojektory, interaktivní tabule, počítače a další moderní technika. Žáci mohou navštěvovat i školní knihovnu prvního stupně.

V budově prvního stupně se nachází tři oddělení školní družiny, která je v provozu od 6:00 do 16:00 hodin. Děti ze školních družin také využívají k činnostem školní zahradu, místní školní hřiště, chodí na procházky do přírody.

Žáci druhého stupně mají k dispozici specializovanou učebnu přírodních věd, učebnu výpočetní techniky a kmenové třídy vybavené interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači a další technikou. Ke vzdělávání jé též využívána školní knihovna 2. stupně.

Děti se učí dva cizí jazyky, angličtinu již od prvního ročníku a němčinu od šestého ročníku.

Prostředí naší školy je rodinné, klidné a přátelské. Škola se plně věnuje žákům s podpůrnými opatřeními a nadaným žákům. S dětmi a vyučujícími spolupracují i asistentky pedagoga.

V odpoledních hodinách nabízíme řadu kroužků a doučování, například výtvarný, keramický, dramatický, taneční apod.

V případě zájmu Vás rádi s naší školou osobně seznámíme.