ZŠ Dubí 2
Školní novinky

Novinky

více

Fotogalerie

Fotogalerie

více

Žákovská knížka

Bakaláři

více

Novinky

Zadání domácí práce

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám zaslat zadání pro domácí přípravu ode dne  23. 3. 2020 do 9. 4. 2020. Domácí práce obsahují i pracovní listy, které si prosím doma buď vytiskněte, nebo si je můžete přepsat na papír. Pokud nemáte přístup k tiskárně, veškerá zadání si můžete vyzvednout v papírové podobě v pondělí nebo ve středu mezi 8. a 11. hodinou na obou budovách školy. V případě dotazů se obracejte na jednotlivé učitele (kontakty na webových stránkách). 
Děkujeme za spolupráci a přejeme všem pevné zdraví! 
Pedagogičtí pracovníci ZŠ Dubí 2

Více

Doplňující informace k zápisu 2020 ZŠ Dubí 2

Vážení rodiče,
pokud nemáte formuláře k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021, můžete si je vytisknout na webu školy(www.zsdubi2.cz – záložka Rodiče – Dokumenty ke stažení = Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku s přílohou – zápisový list), nebo si je osobně vyzvednout v budově 1. stupně, ulice Dlouhá 167/27, Dubí 2, ve dnech:
 
pondělí 30. 3. 2020 od 8 do 12 hodin,
úterý 31. 3. 2020 od 8 do 12 hodin,
středa 1. 4. 2020 od 8 do 12 hodin.

Více

Aktuální informace k zápisu

!

Vážení rodiče, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává Opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Více
Stránka 1 z 3> >>

Pro budoucí prvňáčky

Aktuální informace k zápisu do 1. tříd na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává Opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní ro 2020/2021.

Zápis do 1. tříd proběhne bez přítomnosti dětí ve škole. Zákonný zástupce dítěte zapíše dítě k povinnému základnímu vzdělávání prostřednictvím formulářů, které jsou  dostupné na stránkách www.zsdubi2.cz, v sekci RODIČE – Dokumenty ke stažení,  pod názvem : 1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (musí být podepsána oběma rodiči!!!!!), 2. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku (Zápisový list), v případě potřeby si vytiskněte : Žádost o odklad (!!!přineste sebou Zprávu o šetření žáka ze školského poradenského zařízení) a pro vaši potřebu: Pomůcky pro prvňáčky.

Většina z vás máte formuláře u sebe, ale pokud ne, a  potřebujete je, budou dostupné v papírové podobě v době od 30.3. do 1. 4. ve vestibulu škol 1. stupně – Dlouhá 167/27 nebo 2. stupně – Tovární 110/86 v době od 8.00 do 12 hodin.

Zákonný zástupce svým podpisem na žádosti potvrzuje, že veškeré údaje uvedené na formulářích jsou pravdivé a že si je vědom všech důsledků v případě uvedení nepravdivých informací. Pokud zastupuje vaše dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění k zastupování dítěte.

Pokud si nejste jisti, který formulář je pro vás ten správný, popřípadě máte jakýkoliv dotaz k vyplnění a případným přílohám (zprávy a doporučení ze školských poradenských zařízení či jiné dotazy), můžete využít konzultace na telefonním čísle 417 571 177 nebo pošlete svůj dotaz na e-mail: reditelka@zsdubi2.cz

Prosím sledujte na našem webu další informace o doručení a předání formulářů do naší školy .

Děkuji za pochopení,
Mgr. Soňa Kosová

 

 Přípravný kroužek předškoláčků v ZŠ Dubí 2

Srdečně zveme všechny holčičky a kluky, kteří se rozhodli, že půjdou k zápisu do naší první třídy, aby začali v naší škole (Dlouhá ulice 167/27 v Dubí 2 Bystřici - Běhánkách) navštěvovat kroužek Předškoláček.Scházíme se každé úterý v době od 15.00 do 16.00 hodin. Zpíváme, kreslíme, povídáme si a připravujeme se na školní práci. Moc se na všechny nové děti těšíme, přijďte hned v úterý.

Mgr. Soňa Kosová, ředitelka školy s kolektivem

 

 

Vážení rodiče, milé děti.

Jsme moc rádi, že jste se zapsali na naši školu a my jsme se s vámi mohli seznámit. Byli jste všichni příjemní a šikovní. Přejeme  vám krásné dny a těšíme se na vás ve školním roce.

kolektiv Základní školy v Dubí 2

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd pro školní rok 2020 - 2021

 

Datum zápisu: pátek   3. 4. 2020 od 14:00 hod. do 18:00 hod.
  sobota 4. 4. 2020  od   9:00 hod. do 12:00 hod.


Ředitel školy stanovuje, dle §165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., „školský zákon“, v platném znění, počet žáků přijímaných do 1. tříd na max. 40.
 
Děti budou přijímány dle následujících kritérií:

 1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy.
 2. Děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad školní docházky.
 3. U ostatních dětí (např. děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy) se bude pořadí stanovovat následovně:
  • přednost má to dítě, jehož sourozenec se ve škole vzdělává, pak bude pořadí určeno losem


K zápisu potřebujete:

 • žádost zákonného zástupce Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání – zápisový list, (možno vyzvednout v kanceláři školy či stáhnout na našich webových stránkách),
 • občanský průkaz (zákonný zástupce),
 • rodný list dítěte.

 
Povinnost dostavit se k zápisu:

 • povinnost přijít k zápisu do 1. tříd mají děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2020 včetně,
 • dětí starší, které měly v přecházejícím školním roce odklad školní docházky – u těchto dětí je potřeba doložit (předložit) potvrzení o odkladu školní docházky,
 • děti, které dovrší 6 let věku po 31. 8. 2020 mohou být přijaty na žádost zákonného zástupce, následně je pak potřeba k žádosti o přijetí doložit vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
 • k zápisu je nutné se dostavit, i když zákonný zástupce bude požadovat odklad školní docházky.

 
Odklad školní docházky:
K odkladu školní docházky je nutno dodat:

 • žádost zákonného zástupce o odklad školní docházky,
 • doporučení pedagogicko-psychologické poradny a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa,
 • dokumenty je nutno doručit ředitelství školy nejpozději do 30.4. 2020.


Rozhodnutí o přijetí žáka ke školní docházce:

 • seznam dětí, které byly do školy (ke školní docházce) přijaty, škola uveřejní dle §183 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., „školský zákon“, v platném znění, po zpracování Žádostí o přijetí žáka k základnímu vzdělání na webových stránkách školy (www.zsdubi2.cz) a na veřejně přístupném místě (seznam bude na venkovní nástěnce na budově 1. stupně v Dlouhé ul. Č.167 a na úřední desce v budově 2. stupně v Tovární ul. č. 110).

 

Dubí 2 dne 1.2. 2020

Mgr. Soňa Kosová, ředitelka školy