Logo ZŠ Dubí 2
Novinky ze ZŠ Dubí 2

Novinky

Fotogalerie ze školních akcí

Fotogalerie

Bakaláři - elektronický školní informační systém

Bakaláři

Pro budoucí prvňáčky

Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd pro školní rok 2023/24

 

Datum zápisu: pátek     14. 4. 2023  od 14:00 hod. do 17:00 hod.
  sobota   15. 4. 2023  od   9:00 hod. do 12:00 hod.

 

Ředitel školy stanovuje, dle §165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., „školský zákon“, v platném znění, počet žáků přijímaných do 1. tříd je do naplnění maximální kapacity, tj. 260 žáků.

Děti budou přijímány dle následujících kritérií:

 1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy.
 2. Děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad školní docházky a mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy.
 3. U ostatních dětí (např. děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy a děti, jejichž sourozenec se ve škole vzdělává) bude pořadí určeno losem.

Povinnost dostavit se k zápisu:

 • povinnost přijít k zápisu do 1. tříd mají děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2023 včetně,
 • dětí starší, které měly v přecházejícím školním roce odklad školní docházky – u těchto dětí je  potřeba doložit (předložit) potvrzení o odkladu školní docházky,
 • děti, které dovrší 6 let věku po 31. 8. 2023 mohou být přijaty na žádost zákonného zástupce, následně je pak potřeba k žádosti o přijetí doložit vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
 • k zápisu je nutné se dostavit, i když zákonný zástupce bude požadovat odklad školní docházky.

K zápisu potřebujete:

 • občanský průkaz (zákonný zástupce),
 • rodný list dítěte
 • vytištěnou a vyplněnou Žádost o zápis dítěte do prvního ročníku základní školy, případně Žádost o odklad povinné školní docházky - Žádosti získáte prostřednictvím elektronického rezervačního systému pro zápisy do prvních tříd. Na níže uvedeném internetovém odkazu zaregistrujete své dítě k zápisu vyplněním žádosti (zvolíte si žádost o přijetí nebo žádost o odklad), jejím následným stažením do svého počítače, doplněním dalších potřebných údajů, vytištěním a podepsáním oběma zákonnými zástupci. Vytištěnou žádost přinesete k osobnímu zápisu, na který se dostavíte i s dítětem. V daném rezervačním systému si též můžete zarezervovat termín zápisu i s konkrétním časem. 

 

Internetový odkaz do rezervačního systému k zápisu:

Online zápis do školy

V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitelky na tel. čísle 417 572 918.

 

Odklad školní docházky:

K odkladu školní docházky je nutno dodat:

 • žádost zákonného zástupce o odklad školní docházky (k získání v rezervačním systému k zápisu – viz výše)
 • doporučení pedagogicko-psychologické poradny a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa,
 • dokumenty je nutno doručit ředitelství školy nejpozději do 30. 4. 2023.

Rozhodnutí o přijetí žáka ke školní docházce:

 • seznam dětí, které byly do školy (ke školní docházce) přijaty, škola uveřejní dle §183 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., „školský zákon“, v platném znění, po zpracování Žádostí o přijetí žáka k základnímu vzdělání na webových stránkách školy (www.zsdubi2.cz) a na veřejně přístupném místě (seznam bude na venkovní nástěnce na budově 1. stupně v Dlouhé ul. Č.167 a na úřední desce v budově 2. stupně v Tovární ul. č. 110). Rozhodnutí o přijetí budou předána ihned po ukončení přijímacího řízení.

Dubí 2 dne 1. 9. 2022
Mgr. Soňa Kosová, ředitelka školy