Logo ZŠ Dubí 2
Novinky ze ZŠ Dubí 2

Novinky

Fotogalerie ze školních akcí

Fotogalerie

Bakaláři - elektronický školní informační systém

Bakaláři

Pro budoucí prvňáčky

Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd pro školní rok 2023/24

 Datum zápisu:

 pátek     14. 4. 2023  od 14:00 hod. do 17:00 hod.

 

 sobota   15. 4. 2023  od   9:00 hod. do 12:00 hod.

Ředitel školy stanovuje, dle § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., „školský zákon“, v platném znění, počet žáků přijímaných do 1. tříd je do naplnění maximální kapacity, tj. 260 žáků.

Děti budou přijímány dle následujících kritérií:

 1. Přijímány budou děti do kapacity školy, tj. 260 žáků. Předpokládaný počet přijatých žáků činí 34.
 2. Děti, které měly v přecházejícím školním roce odklad školní docházky a mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy (u těchto dětí je  potřeba předložit potvrzení o odkladu školní docházky). Trvalý pobyt bude doložen občanským průkazem zákonného zástupce.
 3. Děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2023 včetně a mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Trvalý pobyt bude doložen občanským průkazem zákonného zástupce.

V případě vyššího počtu spádových dětí (děti dle kritéria č. 3), než je kapacita školy, bude pořadí přijatých dětí určeno losem. Děti dle kritéria č. 2 budou přijaty bez losování, neboť dle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., „školský zákon“, v platném znění, tyto děti musí začít povinnou školní docházku ve školním roce, v němž dítě dovrší osmého roku věku.

 1. Děti, které dovrší 6 let věku po 31. 8. 2023 a mají trvalý pobyt ve spádové oblasti školy. K žádosti o přijetí těchto dětí je třeba doložit vyjádření školského poradenského zařízení, případně i odborného lékaře.
 2. U ostatních dětí (děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy a děti, jejichž sourozenec se ve škole vzdělává a nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti školy) bude pořadí určeno losem.

Povinnost dostavit se k zápisu:

 • povinnost přijít k zápisu do 1. tříd mají děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2023 včetně,
 • dětí starší, které měly v přecházejícím školním roce odklad školní docházky – u těchto dětí je  potřeba doložit (předložit) potvrzení o odkladu školní docházky,
 • děti, které dovrší 6 let věku po 31. 8. 2023 mohou být přijaty na žádost zákonného zástupce, následně je pak potřeba k žádosti o přijetí doložit vyjádření školského poradenského zařízení, případně i odborného lékaře.

K zápisu potřebujete:

 • občanský průkaz (zákonný zástupce),
 • rodný list dítěte
 • vytištěnou a vyplněnou Žádost o zápis dítěte do prvního ročníku základní školy, případně Žádost o odklad povinné školní docházky - Žádosti získáte prostřednictvím elektronického rezervačního systému pro zápisy do prvních tříd. Na níže uvedeném internetovém odkazu zaregistrujete své dítě k zápisu vyplněním žádosti (zvolíte si žádost o přijetí nebo žádost o odklad), jejím následným stažením do svého počítače, doplněním dalších potřebných údajů, vytištěním a podepsáním oběma zákonnými zástupci. Vytištěnou žádost přinesete k osobnímu zápisu, na který se dostavíte i s dítětem. V daném rezervačním systému si též můžete zarezervovat termín zápisu i s konkrétním časem. 

Internetový odkaz do rezervačního systému k zápisu:

Online zápis do školy

V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitelky na tel. čísle 417 572 918.

Průběh zápisu: Zápis se bude skládat ze dvou částí – formální a rozhovor s dítětem. Formální část je tvořena registrací dítěte k zápisu a předložením veškerých potřebných dokumentů ve škole (viz výše). Rozhovor s dítětem proběhne ve Vámi zvoleném termínu (online rezervace termínu) za přítomnosti zákonného zástupce.

Odklad školní docházky:

K odkladu školní docházky je nutno dodat:

 • žádost zákonného zástupce o odklad školní docházky (k získání v rezervačním systému k zápisu – viz výše)
 • doporučení pedagogicko-psychologické poradny a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa,
 • dokumenty je nutno doručit ředitelství školy nejpozději do 30. 4. 2023.

Rozhodnutí o přijetí žáka ke školní docházce:

 • seznam dětí, které byly do školy (ke školní docházce) přijaty, škola uveřejní dle §183 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., „školský zákon“, v platném znění, po zpracování Žádostí o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy, na webových stránkách školy (www.zsdubi2.cz) a na veřejně přístupném místě (seznam bude na venkovní nástěnce na budově 1. stupně v Dlouhé ul. č. 167 a na úřední desce v budově 2. stupně v Tovární ul. č. 110).

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, které je v plném znění dostupné na webové adrese: https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku. Toto Desatero popisuje základní požadavky pro děti předškolního věku, nabízí základní informace o tom, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady.

Desatero shrnujeme v bodech:

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
 6. Dítě by mělo zvládat   jednoduché   logické   a   myšlenkové   operace   a   orientovat   se v elementárních matematických pojmech.
 7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
 10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

Dubí 2 dne 1. 9. 2022
Mgr. Soňa Kosová
ředitelka školy